Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě umístěném na internetové adrese www.biuty.cz. Podmínky blíže upravují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

 

1.    Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky") e-shopu BIUTY.cz, Bc. Martina Bešíkovámístem podnikání Jesenická 793/16, Bruntál 792 01, identifikační číslo: 74452967,
  (dále jen„prodávající") upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese https://www.biuty.cz (dále jen „webová stránka"), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu").

 2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu
  nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při
  objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého
  samostatného výkonu povolání.

 3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní
  smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními
  obchodních podmínek.

 4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní
  smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze
  uzavřít v českém jazyce.

 5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto
  ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti
  předchozího znění obchodních podmínek.

2.    Uživatelský účet

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet"). V případě, že to

webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

 1. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen
  uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je
  kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v
  uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

 2. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.
  Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu
  do jeho uživatelského účtu.

 3. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

 4. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj
  uživatelský účet déle než rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

 5. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a
  to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení
  prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích
  osob.

3. Uzavření kupní smlouvy

 1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je
  informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně
  tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

 2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen
  jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech
  souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou
  zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena
  možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

 3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s
  balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním
  zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží
  doručováno v rámci území České republiky.

 4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní
  obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 

 • 3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží" kupující do
  elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

 • 3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu
  doručení objednávaného zboží a

•    3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka").

 1. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat
  a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost
  kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.
  Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „". Údaje uvedené v
  objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

 2. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným
  způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob
  úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy.
  Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v
  objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na
  webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními
  podmínkami seznámil.

 3. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu
  potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou
  v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího").

 4. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství
  zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o
  dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

 5. Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct dnů.

 

 1. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí
  objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou,
  a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

 2. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající
  splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s
  uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

 3. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva
  je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické

pošty.

3.13.    Kupující souhlasí použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání
kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na
dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení,
náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od
základní sazby.

4. Cena zboží a platební podmínky

 

4.1.    Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy
může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby;

 

 • 4.1.1. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce

 • 4.1.2. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 4117121023/0800,
  vedený u společnosti Česká spořitelna (dále jen „účet prodávajícího");

 

 

 1. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady
  spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak,
  rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

 2. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto
  není dotčeno ustanovení či. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit
  kupní cenu zboží předem.

 3. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 30 dnů.

 4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží
  společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je
  závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky
  na účet prodávajícího.

 5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k
  dodatečnému potvrzení objednávky (či. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny
  ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského
  zákoníku se nepoužije.

 6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně
  kombinovat.

4.8.Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího nebo v papírové podobě přiložený v zásilce.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení §1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

    •    5.1.1. o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu
nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro
odstoupení od smlouvy,

 • 5.1.2. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro
  jeho osobu

 • 5.1.3. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z
  hygienických důvodů jej není možné vrátit.

 

 1. Nejedná-li se o případ uvedený v 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní
  smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského
  zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí
  zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo
  dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.
  Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v
  předchozí větě.

 2. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na kontaktní adresu prodávajícího uvedenou v či. 12 těchto obchodních podmínek. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení či. 11 těchto obchodních podmínek.

 3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle č. 5.2 obchodních podmínek se
  kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti
  (14) pracovních dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu nepoškozené a neopotřebené v původním obalu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní
  cestou.

 4. Ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 5.2. obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno nebo opotřebeno.

 5. V případě odstoupení od smlouvy dle či. 5.2 obchodních podmínek vrátí
  prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. 5.5. obchodních podmínek, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Pokud nebude kupujícím sděleno číslo bankovního účtu pro vrácení peněžních prostředků, prodávající si vyžádá jeho sdělení emailem. Čas mezi zaslanou žádostí a přijatou odpovědí s platným číslem bankovního účtu prodlužuje lhůtu čtrnácti (14) dnů pro vrácení peněžních prostředků kupujícímu. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí. 

 6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně
  započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

    8.    Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní
smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez
zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

 • Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi
  prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k
  odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně
  takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i
  poskytnutý dárek.

 • Zakoupené zboží není možné ze strany kupujícího zaslat prodávajícímu formou
  tzv. "dobírky". Pokud by kupující zaslal zboží z kupní smlouvy, od které žádá
  odstoupit, právě formou dobírky, není prodávající povinný zásilku přijmout, ani
  uhradit kupujícímu náklady takto zaslaného zboží. Prodávající přijme zaslané zboží
  pouze v zásilce bez doplatku (tzv. dobírky) a to především z toho důvodu, aby mohl
  prodávající zkontrolovat obsah zásilky, její kompletnost, nepoškozenost aj.

6.    Přeprava a dodání zboží

 1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku
  kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto
  způsobem dopravy.

 2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené
  kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

 3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně
  nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit
  náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným
  způsobem doručení.

 4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost
  obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V
  případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky
  nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

7.    Práva z vadného plnění

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí
  příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, §
  2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména
  prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

•    7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

    •    7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke
kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

 • 7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo
  předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku
  nebo předlohy,

 • 7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

 • 7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

 1. Ustanovení uvedená v či. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží
  prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na
  opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu
  odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí
  kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

 2. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho
  provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného
  zboží, případně i v místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se
  považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

7.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

8.    Další práva a povinnosti smluvních stran

 1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve
  smyslu ustanovení! 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající
  prostřednictvím elektronické adresy. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle
  prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

 4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.
  Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
  Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních
  údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor
  nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765
  odst. 2 občanského zákoníku.

9.    Ochrana osobních údajů

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

    2.    Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení,
adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické
pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako „osobní údaje").

 • Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely
  realizace práva povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu.
  Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů
  prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.
  Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není
  podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

 • Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém
  uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět
  správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

 • Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu,
  jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje
  prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

 • Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou
  zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné
  podobě neautomatizovaným způsobem.

 • Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o
  tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

 • V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (či. 9.5)
  provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého
  a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní
  údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 

 • 9.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

 • 9.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý

stav.

9.9.    Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu
prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí
informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující
náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11.    Doručování

 1. Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající
  odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného
  dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou
  kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich
  dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy
  učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve
  lhůtě pro odstoupení odesláno.

 2. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto,
  které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

 3. Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat
  prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v
  uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu
  uvedenou na webové stránce prodávajícího.

12.    Závěrečná ustanovení

12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2.Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

 1. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v
  elektronické podobě a není přístupná

 2. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: 

        Bc. Martina Bešíková, Jesenická 793/16, Bruntál, 792 01

        adresa elektronické pošty: info@biuty.cz


 

Zpět do obchodu